Ga naar de inhoud

Rekentool

Rekentool afbouw overgangsrecht WNT

De rekentool geeft voor individuele gevallen inzicht in de aanvang, duur en wijze van afbouw van de bezoldiging conform het overgangsrecht van de WNT (op grond van de artikelen 7.3, eerste en vierde lid, en 7.3a WNT). Het gaat om de periode na afloop van de vier jaren na de invoering van de Wet normering topinkomens (WNT-1), dan wel de Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT (WNT-2) waarin bestaande bezoldigingsafspraken worden gerespecteerd.

De resultaten van de tool kunt u voor eigen gebruik afdrukken of als PDF opslaan. De ingevoerde gegevens worden niet opgeslagen, noch doorgegeven aan het ministerie.

Uitgangspunten van de rekentool

  • De tool is alleen toepasbaar voor overgangsrecht dat is aangevangen in 2013, 2014, 2015 of 2016 (aanvang afbouw 2017-2020) en uiterlijk op 31 december 2022 afloopt.
  • De diverse afbouwschema’s van het overgangsrecht van de WNT zijn de basis voor de berekening van de afbouw in de tool. Hiernaast is het mogelijk om met de Rekentool bezoldigingsmaxima die afwijken van sectorale dan wel algemene bezoldigingsmaximum (zie voor de verdere toelichting de Rekentool) te berekenen.
  • De tool is alleen toepasbaar op leidinggevende topfunctionarissen met een dienstbetrekking. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking en voor toezichthoudende topfunctionarissen gelden afwijkende regels.
  • De tool gaat bij de berekening van de afbouw uit van een voltijds dienstverband.
  • De afbouw in de tool wordt berekend naar de hoogte van de normen zoals deze op 1 december 2021 bekend zijn.
  • De tool gaat uit van continuïteit in de systematiek. Tussentijdse wijzigingen in klassenindelingen of systematiek betreffende de bezoldigingsmaxima na 2016 zijn niet voorzien noch meegenomen.
  • In de afbouwperiode van het overgangsrecht moet de bezoldiging worden verlaagd naar het voor de WNT-instelling geldende bezoldigingsmaximum. Voor zover het actuele bezoldigingsmaximum gestegen is ten opzichte van de werkelijke bezoldiging van het jaar daarvoor, kan de rekentool in de kolom “Max. bezoldiging” een opbouw in plaats van afbouw tonen. In dat geval is het hogere actuele bezoldigingsmaximum van toepassing en eindigt het overgangsrecht vanaf dat moment. Verdere afbouw hoeft dan uiteraard niet meer plaats te vinden.

Status van de uitkomsten uit de tool

De uitkomsten van de tool zijn gebaseerd op de door u ingevoerde gegevens. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze gegevens. Hiernaast merken wij op dat de tool uitvoerig is getest, maar dat er in individuele gevallen afwijkingen kunnen bestaan. Aan de uitkomsten van de tool kunnen geen rechten worden ontleend, noch wordt anderszins absolute zekerheid vooraf verstrekt. Voor een toetsing van de uitkomsten kunt u gebruik maken van de informatie hierover op de website topinkomens.nl en van paragraaf 7 van de WNT.

Begin met de rekentool